کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری
دانشگاه محقق اردبیلی

اموزش کامل نرم افزارGis.وتالیف کتاب ومقاله

اموزش کامل نرم افزارgis.تالیف کتاب ومقاله برای دانشجویان واساتیدگرامی

GIS-ARCMAP