کارشناسی
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
دانشگاه تبریز

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهان می ماند؛ هرچه کمتر در خود دارند، با سر و صدای بیشتری آن را به خارج پرتاب می کنند. الکساندر پوپ

تو را حکایت ما مختصر به گوش آید که حال تشنه نمی دانی ای گل سیراب اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد و گر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب سعدی

پرهیز کن از جهل به آموختن ایراک جهل است مثل عورت و پرهیز ازار است

بی کوشش،انتظار ، ندارد ثمر ،بلی این باغ گردد از اثر پشتکار ،سبز *سعدی*