کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران