کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - راه و ترابری
دانشگاه خوارزمی