کارشناسی
مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی