کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی - بیومکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر