کارشناسی ارشد
تربیت‌ بدنی‌ و علوم ورزشی
دانشگاه الزهرا (س)