کارشناسی ارشد
مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی

دوستان سعی کنید برای پروفایل خود تصویر مناسبی انتخاب کنید تا رفقا رغبت کنند بیایند و مطالب رو دنبال کنند