کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی