کارشناسی
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانشگاه آزاد اسلامی

خاطرات گذشته مانند لباس هایی است که روی هم پوشیده ایم و انها را همچون باری بر دوشمان حمل میکنیم.