کارشناسی ارشد
مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
دانشگاه صنعتی مالک اشتر