کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع - سیستم های مالی
دانشگاه تربیت مدرس