Loading...
دکتری تخصصی
حقوق عمومی
دانشگاه تهران

«ذات گرایی» ترجمه بهتری برای واژه Essentialism هستش. ذات گرایی به این معناست که ذات (Essence) در مرحله پیش از وجود (Existence) قرار میگیره؛ به عبارت دیگه، وجود از ذات بوجود اومده.

- دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی روزانه دانشگاه تهران - مدرس دانشگاه - کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشگر و نویسنده حقوقی farzad.babakhani@ut.ac.ir