کارشناسی ارشد
کارآفرینی- توسعه
دانشگاه تهران

آدمی همیشه عاشق آن چیز است که ندیده است و نشنیده است و فهم نکرده است. شب و روز آن را می طلبد، و از آنچه فهم کرده است و دیده است، ملول و گریزان است.(فیه ما فیه)

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید . . . (بریگم یانگ)

گذشته درس عبرت تو زمان حال هدیه تو و آینده انگیزه تو است …

آزادی واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

به زمانی رسیدیم که دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند . . . !

امروز صبح رادیو میگفت : دوستانِ همراه ، اینجا ایرانه و همه اینجا شادند... !!! نتیجه گرفتم : الان من خارجم....

انرژیی که از خودمون منعکس می کنیــم حتی پیش از اینکه حرف بزنیــم ما رو معرفی می کنــد. مثبت باشیــم .