کارشناسی
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه تهران