کارشناسی ارشد
مدیریت امور شهری
دانشگاه تهران

سلام دوستان پیشنهاد میکنم در نمایشگاه کار دانشگاه تهران شرکت کنید. دانشکده مدیریت