همه حق حرف زدن دارند اما همان همه،لزوما حق ندارند........

سلام تخفیف سینما کوروش چه زمانی فعال میشه؟

زمانه بیداد میکند و زمین بیداد او را همراهی میکند و آسمان فقط مینگرد و فقط فراموش میکند.در این میان ابر ها هستند که زنده اند.چون جانی ندارند.