کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - ارزیابی و آمایش
دانشگاه تهران