کارشناسی ارشد
کارآفرینی- کسب و کار جدید
دانشگاه تهران