کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه تهران