کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه تهران

شما هر روز باید بیست دقیقه مدیتیشن و مراقبه کنید مگر اینکه سرتان شلوغ باشد. آنگاه باید یک ساعت مراقبه کنید! -Zen

لیشتنبرگ چه زیبا میگوید: کاملا مخالف چیزی بودن هم تقلید از همان چیز است