دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی

هر که خدا را بندگی کند خداوند همه چیز را بنده او می کند

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد