کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
دانشگاه ملایر