استادیار
بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
انسان با غرق شدن نمی میرد، با زیر آب ماندن می میرد...اگر اشتباهی کردیم ادامه ندهیم ....