کارشناسی
حقوق
موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت. “آبراهام لینکلن”

در سكوت تلاش كن تا موفقيت هايت صداي تو باشند.

در سکوت سخت تلاش کن اجازه بده موفقیت هایت صدای تو باشند