کارشناسی
مهندسی پزشکی بیومتریال ( بیومواد)
دانشگاه آزاد اسلامی