دکتری تخصصی
شیمی-الکتروشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی

سلام برا هزینه های سفر جهت شرکت در ورکشاپ شیمی به کجا می توان جهت حمایت مالی می توان مراجعه کرد با تشکر؟