کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
دانشگاه علم و صنعت ایران