دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم /ع /-قم