کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی- مدیریت داخلی
دانشگاه آزاد اسلامی