کارشناسی ارشد
مدیریت تکنولوژی- سیاست های تحقیق و توسعه
دانشگاه آزاد اسلامی