دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین
دانشگاه تهران