کارشناسی ارشد
مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی