کارشناسی ارشد
جغرافیاو برنامه ریزی روستائی
دانشگاه تربیت مدرس

به نظرم عملکرد این سامانه را باید با برنامه ریزی به سمت تخصص گرایی پیش ببریم و با ایجاد آیتم های متناسب با هر رشته و تخصص بتوانیم مخاطبین زیادی جذب نماییم یکی از این مرحله می تواند تقسیم بندی دانشجویانی که در این سامانه عضو می باشند به رشته های مرتبط و تخصصی که موقع ثبت نام این آیتم ها مشخص باشند