دکتری تخصصی
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دانشگاه آزاد اسلامی