مریم نقدیانی
دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 136.5