کارشناسی ارشد
مهندسی عمران‌ - مهندسی زلزله‌
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی