کارشناسی ارشد
تاریخ -تاریخ ایران اسلامی
دانشگاه تهران