دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی