کارشناسی ارشد
مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی امیرکبیر