سیدحسن سیداسماعیلی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امتیاز : 1038