کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر