کارشناسی
علوم اقتصادی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر