محمدرضا هفت برادران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
امتیاز : 42.5