کارشناسی
پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم او که میرفت مرا هم به دل دریا برد علامه طباطبایی