محمد حسین پیروزمندان
کارشناسی پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امتیاز : 76.75

من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد من خسی بی سرو پایم که به سیل افتادم او که میرفت مرا هم به دل دریا برد علامه طباطبایی


3 0
1 هفته پیش
0