کارشناسی ارشد
مدیریت
دانشگاه تهران
3 سال پیش

از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی که میتواند انقباضی باشد یعنی در جهت کاهش نقدینگی مردم از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای وام و ... یا از نوع انبساطی باشد یعنی به جامعه پول تزریق کند از طریق افزایش وام دهی و ... همچنین از طریق مجوز انتشار اسکناس هم میتواند حجم پول را کنترل کند 

با نظارت بر واحد های سرمایه گذاری و قانون گذاری در رابطه با امر سرمایه گذاری بر حجم پول بازار سرمایه اثر دارد

پس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار هم بر بازار پول و هم بر بازار سرمایه اثر دارد که از طریق اعمال سیاست و قانون گذاری و نظارت و همچنین دستکاری در عوامل موثر بر حجم پول ان را اعمال میکند 

برای افشای دقیق تر این موضوع میتوان بانک مرکزی را در مقام یک نهاد مالی مورد بررسی قرار داد و نتایج را بررسی کرد

همانطور که میدانیم نهادهای مالی جزی از واسطه های مالی هستند که در جابه جایی حجمی از پول دخیل هستند با در نظر گرفتن این موضوعات میتوان تحقیق بیشتری در این رابطه نمود