کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
دانشگاه صنعتی اصفهان