محدثه امینی کلهرودی
دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
دانشگاه تهران
امتیاز : 191

به سان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند رونده باش اميد هيچ معجزي ز مرده نيست  زنده باش


6 0
2 ماه پیش
2