کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

اگر از كاري كه انجام ميدهي لذت ميبري و احساس غم و غصه نميكني تو در مسير درست زندگي هستي

معلومات لاحقمان، نسخ جهالت سابقمان است... غرور چرا