کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
دانشگاه صنعتی اصفهان