کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل
دانشگاه سمنان